Dilluns 29 d’octubre, ple ordinari de l’Ajuntament de Catarroja

Dilluns 29 d’octubre es celebrarà el ple ordinari corresponent al mes en curs, a partir de les 20 hores, que s’havia de celebrar dijous 25, i que s’ha ajornat per una errada (una més) en la seua convocatòria. Com sempre, invitem a tota la ciutadania a assistir i recordem que podem participar i interpel·lar l’equip de govern en el torn de precs i preguntes.

En esta sessió plenària es debatran les modificacions de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Catarroja, que pugen un 3% en pràcticament tots els casos. Compromís per Catarroja argumentarà durant el ple la seua oposició a estes pujades. També es debatran les mocions presentades pels diferents grups. El Grup Municipal Bloc-Compromís n’ha redactat dues, sobre la paga extraordinària dels funcionaris i sobre

Adjuntem la convocatòria del ple.

CONVOCATÒRIA
ÒRGAN: AJUNTAMENT PLENARI
SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 25/10/2012 HORA: 20:00 h
DIA: Dijous
LLOC: Sala de Plens
D’acord amb el que disposa l’art. 41.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de Novembre de 1986 (R.D. 2568/86, de 28 de novembre, BOE de 22 de decembre); es convoca a la sessió de l’órgan indicat, en el lloc, dia i hora senyalats, d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA.
1. ASSUMPTES DICTAMINATS COMISSIÓ DE COMPTES I INFORMATIVA  D’HISENDA I ALTRES ASSUMPTES DEL PLE
ÀREA FINANCERA
1.1. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 1.2 reguladora de l’Impost Activitats Econòmiques (Proposa Secretaria)
1.2. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 1.3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Proposa Secretaria)
1.3. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.1 reguladora de la Taxa per Expedició de documents administratius (Proposa Secretaria)
1.4. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.2 reguladora de la Taxa per prestació de servicis de Cementeri Municipal (Proposa Secretaria)
1.5. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.3 reguladora de la Taxa per prestació de servicis d’arreplega domiciliària de fem i eliminació de residus sòlids (Proposa Secretaria)
1.6. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.5 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la via pública i custòdia en el depòsit municipal (Proposa Secretaria)
1.7. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.6 reguladora de la Taxa per la llicència d’obertura d’establiments (Proposa Secretaria)
1.8. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.7 reguladora de la Taxa per la prestació del servici del mercat municipal (Proposa Secretaria)
1.9. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.12 reguladora de les Taxa per Entrada i Eixida de vehicles (Proposa Secretaria)
1.10. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.13 reguladora de la
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires (Proposa secretaria)
1.11. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.15 reguladora de les
Taxa per instal·lació de Tanques i Semblants Ocupant Terrenys de Domini Públic Local (Proposa Secretaria)
1.12. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.16 reguladora de la
Taxa per la prestació del servici municipal de retirada o trasllat en la via pública d’arbores, enllumenat públic, mobiliari urbà o semblants (Proposa Secretaria)
1.13. 000003882/2012_Modificació ordenança fiscal núm. 2.20 reguladora de la
Taxa per la realització de l’activitat administrativa d’atorgament de llicències
urbanístiques (Proposa Secretaria)
1.14. 000003882/2012_Modificació ordenança núm. 3.02 reguladora del Preu
Públic per la prestació de servici de “Aparcament Municipal Plaça Major” (Proposa Secretaria)

INTERVENCIÓ GENERAL
1.15. 000003913/2012_Llei Morositat 3r. trimestre/2012 (Proposa Secretaria)

2. PROPOSTES DE GRUPS POLÍTICS
ASSUMPTES DICTAMINATS
COMISSIÓ DE COMPTES I INFORMATIVA D’HISENDA I ALTRES ASSUMPTES DEL PLE
2.1. 47/2012/PROP_Proposta Bloc Paga Extraordinària (Proposa Secretaria)
2.2. 49/2012/PROP_Proposta Bloc sobre Animals domèstics (Proposa  Secretaria)
2.3. 50/2012/PROP_Proposta PSOE en defensa de l’autogovern i l’Estat de Benestar (Proposa Secretaria)
2.4. 51/2012/PROP_ Proposta PSOE sobre aliments (Proposa Secretaria)
2.5. 52/2012/PROP_ Proposta EUPV en defensa de Programes d’Ocupació Públic (Proposa Secretaria)

II. SEGUIMENT I CONTROL.
3. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN
a) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local dels dies 13, 20 i 27 de
setembre de 2012.
b) Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la núm. 2788/2012 de 24 de
setembre a la núm. 2928/2012 d’11 d’octubre de 2012.

4. PRECS I PREGUNTES
Precs i Preguntes

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *